సన్యాసి టింబక్టు యొక్క సంపదను ఆదా చేస్తున్నాడు

ఫేస్బుక్ బాస్ 'హానికరమైన కంటెంట్' పై నియమాలను పిలుస్తాడు
February 16, 2020
వైరస్ కేసులలో చైనా వరుసగా మూడవ తగ్గుదలని నివేదించింది
February 16, 2020

సన్యాసి టింబక్టు యొక్క సంపదను ఆదా చేస్తున్నాడు


Translating…

Father Columba Stewart, a Benedictine monk from St Joseph’s Abbey, Minnesota, has travelled to Timbuktu with a team of experts to try and persuade the Imams of the City’s three great Mosques to allow them to digitise their highly endangered manuscript collections.

Father Columba has watched on in horror as the Islamic State have systematically destroyed the Sufi shrines in Timbuktu and, in 2014, 4,000 of these manuscripts were burnt.

It is a race against time to digitise what has survived. You can find out more about Father Columba by listening to the World Service’s Heart and Soul programme here.

Camera: Jeremy Bristow

Producer: Sophia Smith Galer

Comments are closed.